Ubytování

Podmínky rezervace

Obchodní a storno podmínky

1. Úvod

Tyto Všeobecné podmínky upravují vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem ubytovacího zařízení (dále jen ubytovatel) a řídí se Občanským a Obchodním zákoníkem.

2. Cena pobytu

Orientační cena ubytování, stravování a případných dalších služeb je uvedena na internetových stránkách ubytovatele nebo v jeho reklamních materiálech. Pro zákazníka je závazný rozsah sjednaných služeb a cena, které jsou uvedeny v potvrzení rezervace (voucheru). Ostatní údaje mají pouze informativní charakter.

3. Změna podmínek nebo zrušení pobytu ze strany ubytovatele

Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu nebo pobyt zcela zrušit. Takovéto změny je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi neprodleně, nejpozději však 5 dní před nástupem na pobyt. Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn neprodleně od smlouvy odstoupit. V tomto případě obdrží zákazník peníze za sjednané služby v plné výši zpět. Zákazník nemá nárok na žádné další náhrady.

4. Zrušení pobytu zákazníkem, změna rezervace

Zákazník je oprávněn odstoupit od rezervace pobytu kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu (postačí i elektronická forma). Zákazník je povinen zaplatit níže stanovené odstupné. Rozhodné datum pro stanovení výše odstupného nastává dnem přijetí písemného oznámení o odstoupení zákazníka.
Změna rezervace je možná v případě, že na ni přistoupí obě strany.
Před zahájením pobytu může zákazník písemně oznámit, že se místo něho pobytu zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se výše uvedená osoba stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s podmínkami a cenou za pobyt. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za uhrazení ceny pobytu popřípadě s uhrazením storno poplatků v případně následného nenastoupení na pobyt.

5. Odstupné

Stornopoplatky se účtují za každého účastníka při stornu:
5 a více dní před nástupem na pobyt - cena za první noc
96 až 24 hodin před nástupem na pobyt - ½ ceny objednaných služeb nebo cena za první noc (vyšší z obou hodnot)
při nenastoupení na pobyt nebo jeho zrušení v den nástupu - 100% z ceny objednaných služeb
u větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky.

U pobytu, kde přímo vynaložené a prokázané náklady na zákazníka již přesáhly výše stanovené odstupné, se odstupné o tyto náklady navýší. Po odečtení odstupného bude zákazníkovi zbytek jím uhrazené zálohy neprodleně vrácen. Přesáhne-li nárok na odstupné uhrazenou zálohu, je zákazníkovi vyúčtován rozdíl a ten je povinen jej neprodleně uhradit.
Ubytovatel nebude zákazníkovi účtovat odstupné v případě, kdy nemohl čerpat sjednané služby z důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. V těchto případech bude zákazníkovi vyúčtován pouze manipulační poplatek ve výši 10% ceny objednaných služeb, příp. další skutečně vzniklé náklady.

6. Reklamace

Zákazník je povinen řešit reklamaci na kvalitu poskytovaných služeb již v průběhu pobytu a také uplatnit případné náhrady. V případě, že reklamace nebude podána na místě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým mohl včasným podáním zabránit.

7. Platnost

Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" platí pro účastníky pobytu.
Vstupují v platnost dne 1.9.2011 a účinnosti nabývají odesláním elektronické rezervace z internetových stránek.

Penzion roku

© FTonline s.r.o. - Všechna práva vyhrazena. | Obchodní podmínky
Webdesign pro portály
TOPlist TOPlist