Ubytování

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FTonline s.r.o.

pro užívání elektronických systémů provozovaných společnosti FTonline s.r.o., především internetových stránek dokempu.cz, dopenzionu.cz, dohotelu.cz, kempy.sk, czech-camping.com, bed-and-breakfast.cz.

 

Úvodní ustanovení

1.1     Společnost FTonline s.r.o. tímto vydává dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění, obchodní zákoník, tyto Všeobecné obchodní podmínky. Tyto podmínky společnosti FTonline s.r.o. upravují veškeré vztahy společnosti FTonline s.r.o. se všemi uživateli (právnickými i fyzickými osobami) elektronických systémů FTonline s.r.o., které jsou k dispozici prostřednictvím počítačové sítě internet.

1.2     Dále tyto podmínky upravují veškeré obchodní vztahy společnosti FTonline s.r.o., které se týkají automatizovaného zpracování dat, poradenství v obchodní činnosti a výroby reklamy.


1.3     FTonline s.r.o. je obchodní společnost se sídlem: Klecany, U Louže 633, PSČ: 250 67, IČO: 27650057, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 121551, zastoupená Janem Čepelkou, jednatelem společnosti, Petrem Burianem, jednatelem společnosti a Jaroslavem Skalkou, jednatelem společnosti.

Právní vztahy

2.1    Veškeré shora uvedené vztahy, které nejsou upraveny těmito podmínkami nebo písemně dohodnuty ve zvláštní smlouvě mezi společností FTonline s.r.o. a klientem, se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 101/2000., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy.

2.2     Odchylná ujednání mezi smluvními stranami mají přednost před těmito podmínkami.
 

2.3    Uživatel, klient nebo zprostředkovatel tímto potvrzuje, že s obsahem Všeobecných obchodních podmínek společnosti FTonline s.r.o. a podmínek užívání elektronických systémů společnosti FTonline s.r.o. souhlasí.

2.4    Elektronické systémy FTonline s.r.o. jsou určeny pro právnické nebo fyzické a veškeré podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, bez ohledu na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné osobám, které je užívají nebo mohou užívat mimo území ČR. Případné spory se řeší pomocí zákonů České republiky.

 

Definice použitých pojmů

3.1        Užíváním elektronických systémů FTonline s.r.o. se pro účely těchto podmínek rozumí procházení, čtení a zápis do internetových stránek a programů připravených společností FTonline s.r.o., které jsou veřejně přístupné, případně dostupné pro registrované uživatele.

3.2        Uživatel je každá osoba, která používá elektronické systémy FTonline s.r.o. dostupné na počítačové síti internet.


3.3    Klient je právnická i fyzická osoba, které využívá služby definované v bodě 4. těchto podmínek pro vlastní potřebu.
  

3.4     Mediální zprostředkovatel je právnická i fyzická osoba, která zprostředkovává prodej služeb FTonline s.r.o. definovaných v 4.1.2) těchto podmínek.
3.5     Reklamní prostor je komunikační prostředek grafického, textového nebo zvukového typu využívaný na počítačové síti internet k propagaci firem a služeb.

 


Přehled služeb společnosti FTonline s.r.o.

4.1.1     Automatizované zpracování dat

FTonline s.r.o. poskytuje automatizované zpracování dat v oblasti propagace a využívá k tomuto účelu elektronické systémy společnosti FTonline s.r.o. a technologického prostředí celosvětové počítačové sítě internet.


4.1.2     Reklamní služby na internetu

Reklamními službami na internetu se rozumí zabezpečení tvorby, vlastní technickou realizaci a prezentování reklamního prostoru na/prostřednictvím elektronických systémech provozovaných společností  FTonline s.r.o.

4.1.3     Konzultační služby

Konzultačními službami se myslí ostatní poradenství v obchodní činnosti a ostatní služby související s  předmětem podnikání FTonline s.r.o.

4.2     Klient je oprávněn užívat shora poskytované služby pouze způsobem, který je v souladu s těmito podmínkami, s provozními podmínkami těchto služeb, se smlouvou a případnými pokyny poskytovatele.


Objednávka, potvrzení objednávky a odmítnutí objednávky

5.1    FTonline s.r.o. přijímá objednávky svých klientů nebo jejich zástupců, na základě kterých realizuje služby definované v bodě 4. těchto Všeobecných obchodních podmínek. V případě, že v objednávkovém
formuláři není uvedena specifikace začátku poskytování služby, má se za to, že je poskytovaná služba zahájena neprodleně.

5.2    Objednávka musí být doručena v písemné formě na adresu FTonline s.r.o. poštou, faxem, osobně nebo e-mailem. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, zejména pak: jméno zadavatele, sídlo, adresu pro zaslání fakturace, IČ, DIČ,  jméno odpovědné osoby, přesné zadání objednávané služby.

5.3     Potvrzení závazné objednávky vystaví FTonline s.r.o. na základě žádosti klienta nebo zprostředkovatele. Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh smlouvy. FTonline s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě, že jí podala osoba nebo zástupce společnosti, který v minulosti porušil své závazky a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek nebo ze smlouvy uzavřené s FTonline s.r.o.


5.4    FTonline s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout objednávky inzerce podle jednotných, věcně ospravedlnitelných zásad společnosti z důvodu obsahu, původu či technické formy, pokud je jejich obsah pro společnost nepřípustný. Toto platí i pro objednávky, které jsou podány prostřednictvím zástupců. Objednávky inzerce prostřednictvím externích kódů reklamních systémů jsou pro společnost závazné teprve po předložení vlastní inzerce a jejím schválení. Inzerce propagující výrobky a/nebo služby konkurující činnosti FTonline s.r.o. nebude bez předchozího schválení rovněž přijata. Odmítnutí objednávky bude zadavatel sděleno bez zbytečného prodlení.

 

Podklady a garance termínů

6.1     Za včasné a bezchybné dodání podkladů je odpovědný zadavatel reklamní kampaně. Není-li uvedeno jinak, považuje se za včasné dodání podkladů lhůta dva pracovní dny před začátkem kampaně u standardních (tj. v ceníku uvedených) reklamních formátů a pět pracovních dní u ostatních. V případě prodlení klienta s dodáním podkladů nebo akceptací těchto podkladů nese klient zodpovědnost za všechny dodatečné náklady spojené s případným zrychleným zpracováním podkladů, storno podmínkami apod. FTonline s.r.o. si vyhrazuje právo změny termínu zveřejnění po vzájemné dohodě v případě dodání podkladů v nestandardních formátech.


6.2     Zadavatel je zodpovědný za obsah a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené pro inzerci, jsou v souladu s právními předpisy a že neoprávněně nezasahují zejména do autorských práv a ostatních práv a oprávněných zájmů třetích osob. V případě uplatňování nároků třetí osobou je zadavatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající, nebo je povinen nahradit společnosti FTonline s.r.o. škody, které vznikly uveřejněním chybné nebo právně nepřípustné (závadné) inzerce.
 

6.3     Společnost FTonline s.r.o. dostane k volné dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerce a není povinna tyto podklady uchovávat, případně zadavateli vracet.
 

6.4     V případě využití elektronického systému FTonline s.r.o. pro zadávání dat jsou tyto informace zobrazeny ve veřejných částech systémů společnosti FTonline s.r.o. nejdéle do jednoho pracovního dne po odeslání údajů klientem. Pokud se však jedná o první použití autorizované časti systémů FTonline s.r.o. Klientem (tj. prostřednictvím nové registrace firmy), pak jsou informace zobrazeny na elektronických systémech FTonline s.r.o. po ověření této nové registrace klienta, nejdéle však do tří pracovních dnů po odeslání údajů. V případě použití jiného způsobu předání podkladů, garantuje FTonline s.r.o. zveřejnění údajů do předem domluvené doby podle formy a vlastností podkladů, nejdéle však do pěti pracovních dnů od převzetí podkladů, není-li dohodnuto jinak.


6.5     Společnost FTonline s.r.o. je oprávněna využít údaje o ubytovacím zařízení, zadané provozovatelem nebo jeho zástupcem, i mimo elektronické systémy provozované FTonline s.r.o. v případě, že je propagace či zveřejnění aktuálních údajů v zájmu daného ubytovacího zařízení.


6.6     Termín započetí služby ze strany FTonline s.r.o. v případě 4.1.3) těchto obchodních podmínek je předmětem samostatné objednávky nebo smlouvy
 

6.7     Podklady pro grafické reklamní prostory /služba definovaná v bodě 4.1.2) těchto podmínek/ je možné předávat elektronickou poštou v běžných formátech *.jpg, *.gif nebo *.swf o maximální velikosti do 35 kB.

 

Uzavření smlouvy


7.1     Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena:

            a) okamžikem započetí s poskytováním služeb dle objednávky prokazatelně doručené společnosti FTonline s.r.o. v případě, že FTonline s.r.o. do tří pracovních dnů objednávku neodmítne.

            b) podpisem řádné písemné smlouvy mezi klientem a FTonline s.r.o.

            c) telefonickým objednáním služeb zákazníkem


7.2     FTonline s.r.o. si vyhrazuje právo podle aktuální situace vyžadovat písemné uzavření smlouvy, o čemž  včas vyrozumí klienta.

7.3    Klient současně souhlasí s tím, že jeho telefonický rozhovor se společností, činěný za účelem objednávky, bude společností nahráván, a to za účelem prokázání učinění objednávky. Klient dále souhlasí s tím, že jakýkoli jeho telefonický rozhovor se společností může být společností nahráván. Společnost bude nahraný telefonický rozhovor uchovávat po dobu smluvního vztahu s tím, že po uplynutí této doby bude možno záznam telefonického rozhovoru použít pouze za účelem ochrany práv společnosti jako správce v něm obsažených osobních údajů klienta, a to zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení, jehož je společnost nebo klient účastníkem. Klient souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, které sdělil společnosti a které jsou obsaženy v záznamu telefonického rozhovoru, budou v jeho rámci společností drženy po dobu  a za účelem uchování záznamu.


7.4     Klient podepsáním smlouvy, telefonickým objednáním služeb nebo zasláním objednávky souhlasí s:

            a) respektováním termínů a dalších skutečností specifikovaných v těchto obchodních podmínkách (grafických formátů, formy předávání podkladů atd.)

            b) respektováním technických možností média Internet a elektronických systémů společnosti FTonline s.r.o.

            c) obsahem těchto všeobecných podmínek
 

 

Fakturace a platební podmínky


8.1     Za poskytované služby uvedené v bodě 4. těchto obchodních podmínek náleží společnosti FTonline s.r.o. odměna dle ceníku služeb FTonline s.r.o., platného ke dni doručení objednávky klienta.


8.2   Odměna je splatná na základě daňového dokladu – faktury, vystavené FTonline s.r.o. klientovi. FTonline s.r.o. vystaví klientovi fakturu nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení plnění služby. Faktura je splatná do 14 dnů, pokud není dohodnuto jinak.


8.3     Odměna FTonline s.r.o. může být v případě zprostředkování služby viz. bod 9. těchto podmínek a na základě písemné smlouvy nebo objednávky snížena o agenturní provizi.


8.4     Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje v případě služeb definovaných v 4.1.1) a 4.1.2) první den plnění služby ze strany FTonline s.r.o.. V ostatních případech je datem uskutečnění zdanitelného plnění poslední den plnění služby ze strany FTonline s.r.o.


8.5     Klient nemá nárok na vrácení odměny nebo její části v případě nevyužití objednaných služeb.


8.6     FTonline s.r.o. si vyhrazuje právo podmínit započetí s poskytováním služeb uhrazením zálohy v dohodnuté výši a dohodnutým způsobem.


 

Zprostředkování prodeje služeb FTonline s.r.o.
 

9.1     Klient se zavazuje využívat služeb FTonline s.r.o. výhradně pro svou potřebu a nezprostředkovávat služby FTonline s.r.o. pod svým jménem třetím osobám. Při porušení tohoto ustanovení je FTonline s.r.o. oprávněno s okamžitou platností ukončit spolupráci s takovým klientem a požadovat po něm náhradu škody tímto způsobené.

 

9.2     Mediální zprostředkovatel může na základě dohody zprostředkovávat reklamní služby podle bodu 4.1.2 těchto podmínek. V tomto případě náleží zprostředkovateli standardní agenturní provize ve výši 15% z objemu zprostředkovaných služeb. Agenturní provize se nevztahuje na služby 4.1.1) a 4.1.3) definované v tomto dokumentu.

 

Reklamace – náhradní výkon

10.1     Zadavatel má v případě chybného zveřejnění inzerce ze strany vydavatele (špatné zadání URL, záměna inzerátů) nárok na slevu, popř. náhradní zveřejnění. Sleva se poskytne vždy v tom rozsahu, v jakém byl účel inzerátu omezen. Pokud FTonline s.r.o. neuveřejní inzerci v dohodnutém náhradním termínu, který byl za tímto účelem stanoven, nebo pokud náhradní inzerát opakovaně není bezchybný, pak má zadavatel právo na snížení ceny.

 

Odstoupení od smlouvy

11.1     FTonline s.r.o. je oprávněna odstoupit od smlouvy okamžitě, jestliže:

a. podklady pro plnění služby, dodané klientem, nejsou v souladu s platnými zákony ČR
 

b. klient je v prodlení se zaplacením odměny FTonline s.r.o. podle splatnosti faktur

c. klient prokazatelně poškozuje dobré jméno FTonline s.r.o. nebo jeho obchodních značek

d. požadované plnění je v přímém rozporu s obchodními zájmy FTonline s.r.o.

e. klient požaduje prezentování informací na elektronických systémech společnosti FTonline s.r.o., které jsou v rozporu s bodem 13.1) těchto podmínek.

11.2     Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a. nejpozději do třetího dne plnění služby FTonline s.r.o. prostřednictvím elektronických systémů, tj. třetí den po započetí služby podle 4.1.1) a 4.1.2) těchto obchodních podmínek. V takovém případě je klient povinen uhradit FTonline s.r.o. odstupné ve výši 50 % z ceny služby, dle ceníku platného v okamžiku uzavření smlouvy.

b. v případě že dojde k prokazatelnému přerušení poskytování služeb ze strany FTonline s.r.o. po dobu delší než pět pracovních dnů. Doba přerušení poskytování služby počíná okamžikem, kdy klient písemně, faxem nebo e-mailem vyrozumí FTonline s.r.o. o přerušení služby.
 

Zánik smlouvy a sankce

12.1     Smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek zaniká:
a. uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena a tento termín je součástí objednávky klienta
b. odstoupením od smlouvy v souladu s bodem 11. těchto podmínek
c. dohodou FTonline s.r.o. a klienta
 

12.2  V případě stornování objednané reklamní kampaně do 7 dnů před zahájením kampaně, si FTonline s.r.o. vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 50 % ceny objednávky. V případě, že je objednaná kampaň stornována méně než 7 dní před zahájením kampaně, si FTonline s.r.o. vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny objednávky.
 

12.3     Pokud klient odstoupí od smlouvy, ve které jsou obsaženy služby specifikované v 4.1.3), klient souhlasí s přeúčtováním všech storno poplatků dodavatelských organizací společnosti FTonline s.r.o. A případně storno poplatku FTonline s.r.o. ve výši 10% z objemu zakázky.


12.4     Pro případ prodlení klienta s úhradou odměny dle bodu 8.2. těchto obchodních podmínek, vzniká FTonline s.r.o. nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky a náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb.
 

12.5     FTonline s.r.o. může v případě prodlení v placení odmítnout realizaci dalších objednávek, včetně objednávek z rámcové či jiné dlouhodobé smlouvy, nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených a včasných platbách předem.
 

12.6     FTonline s.r.o. si vyhrazuje právo v případě prodlení klienta s úhradou odměny dle bodu 8.2. těchto obchodních podmínek po dobu delší než jeden kalendářní měsíc prezentovat informace o závazku klienta na elektronických systémech FTonline s.r.o.


Zamezení používání elektronických systémů FTonline s.r.o.


13.1     FTonline s.r.o. si vyhrazuje právo zamezení prezentování zejména:

a. Informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy

b. Prezentování informací o třetích osobách bez jejich vědomí

c. Informací, které mohou poškodit dobré jméno společnosti či obchodní značky FTonline s.r.o. nebo i jiných fyzických i právnických osob.


13.2     FTonline s.r.o. upozorní uživatele, klienta nebo zprostředkovatele na rozpor s platnými podmínkami užívání elektronických systémů a může požadovat okamžitou nápravu ze strany klienta nebo tyto informace neprodleně smazat ze systému, a to i bez souhlasu klienta, uživatele nebo zprostředkovatele.
 

13.3     FTonline s.r.o. si vyhrazuje právo zamezit možnosti užívání systémů FTonline s.r.o. při opakovaném porušování podmínek užívání dostupnými technickými a právními prostředky.
 

Odpovědnost za škodu

14.1     Společnost FTonline s.r.o. neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení FTonline s.r.o.

 


Pravdivost prezentovaných informací

15.1     Klient se zavazuje prezentovat prostřednictvím elektronických systémů FTonline s.r.o. výhradně pravdivé informace a informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám.
 

15.2     Uživatel, klient nebo zprostředkovatel se zavazuje prezentovat prostřednictvím elektronických systémů FTonline s.r.o. pouze informace, které nemohou vést k jejich záměně s jinou osobou, nabídkou nebo poptávkou.


15.3     Za pravdivost prezentovaných informací je zodpovědný uživatel, který tyto informace uložil na elektronické systémy FTonline s.r.o. Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, že FTonline s.r.o. bude uchovávat informace o zápisu dat do systému vedoucí jednoznačně ke konkrétnímu uživateli.

 

Autorská práva a ochranné známky

 

16.1     Klient nebo zástupce tímto prohlašuje, že řádně získal a uhradil veškerá práva, včetně autorských odměn a odměn za poskytnutí licence v souvislosti s prezentováním informací, sloganů, obrazově zvukových záznamů či reklam. FTonline s.r.o. nenese zodpovědnost za porušení autorských práv klientem.


16.2     Jakékoliv užití elektronických systémů FTonline s.r.o., nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména jejich užití formou šíření, kopírování či další technické zpracování je zakázáno bez prokazatelného souhlasu FTonline s.r.o. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu stránek ze strany uživatelů.


16.3     Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na systémech společnosti FTonline s.r.o. je    umožněno pouze pro soukromé účely s tím, že materiály nesmí být reprodukovány v žádné editovatelné podobě. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy, prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu, jsou zakázány.

 

Nakládání s daty a ochrana osobních údajů

17.1     S osobními údaji uživatele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EC. Tím není dotčeno právo poskytovatele v případě objednávky použít údaje poskytnuté v této souvislosti zákazníkem následujícím způsobem:


i. použití pro marketing v rámci služeb poskytovatele, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných klientům a uživatelům

ii. poskytnout údaje nutné pro provedení služby třetím stranám


17.2     Pokud při užívání elektronických systémů FTonline s.r.o. poskytne uživatel osobní údaje, nebude FTonline s.r.o. tyto osobní údaje prezentovat, předávat ani jinak s nimi manipulovat bez souhlasu uživatele. FTonline s.r.o. je oprávněna se obrátit s ověřením na uživatele o správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.


17.3    Statutární zástupce společnosti FTonline s.r.o. byl registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů dne 19.10.2007 pod číslem registrace: 00031396.
 

 

Další ujednání

18.1     Kontaktní údaje pro písemný styk s FTonline s.r.o., na které se odvolávají tyto podmínky, jsou jednoznačně stanoveny na: FTonline s.r.o., U Louže 633, 250 67 Klecany


18.2     FTonline s.r.o. je oprávněna tyto Obchodní podmínky a podmínky užívání elektronických systémů kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. Smluvní vztah mezi FTonline s.r.o. a klientem, mediálním zprostředkovatelem nebo uživatelem se však vždy řídí podmínkami, účinnými v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.
 

Tyto obchodní podmínky a podmínky užívání elektronických systémů společnosti FTonline s.r.o. jsou platné a účinné od 1.2.2007.

Doporučujeme navštívit

Úžasné 10.0 / 10
Úžasné 10.0 / 10

Penzion roku

© FTonline s.r.o. - Všechna práva vyhrazena. | Obchodní podmínky
Webdesign pro portály
TOPlist TOPlist